Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

July 01 2015

Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaAmericanlover Americanlover
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby

June 24 2015

Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viamajja majja
7072 44dd 500
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— "Ferdydurke", Witold Gombrowicz
Reposted frommyzone myzone viazwariowalam zwariowalam
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frompassionative passionative viazwariowalam zwariowalam
6701 514b

June 23 2015

2431 c628
0116 1c79 500
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
0568 3c40 500
Reposted frombackground background vialady-aporia lady-aporia

June 20 2015

Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viasafehaven safehaven
5159 624d 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasafehaven safehaven
2573 d64d
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viasafehaven safehaven
1763 7195
Reposted fromgoniewicz goniewicz viasafehaven safehaven
0880 d299
Reposted fromsummerkiss summerkiss viasafehaven safehaven

June 17 2015

9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea vialovesweets lovesweets
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromsafeway safeway viaAmericanlover Americanlover

June 16 2015

0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viasylviie sylviie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl